• Workshop k projektu Škola dotykem – Praha
  • Workshop k projektu Škola dotykem – Rokycany
  • Workshop k projektu Škola dotykem – České Budějovice
  • Workshop k projektu Škola dotykem – Jeseník