Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramtnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou školení je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

Témata:

1) Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte.

2) Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází.

3) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi).

4) Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku).

5) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti:
– problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení,
– metodika matematických koutků s důrazem na vícesmyslové učení a rozvoj dílčích kompetencí vedoucích k vyšší úrovni matematické pregramotnosti,
– metodika vrstevnického učení v oblasti matematických představ,
– metodika práce s robotickou včelou.

Časová dotace kurzu: 16 x 45 minut
Cena: 4 500 Kč včetně DPH
Místo konání:
 Mariánské Lázně, Praha 4, Praha 6, Brno, Olomouc, Ostrava
Objednávka a termíny kurzů: www.edukacnilaborator.cz/DVPP-objednavka
Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650