Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 (určena pro území hlavní město Praha) a 02_18_064 (určena pro území mimo hlavní město Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14.00.

Viz www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Celková alokace: 6 mld.
Školy mimo území hlavního města Prahy: 5,42 mld. Kč
Školy na území hlavního města Prahy: 580 mil. Kč

Žadatelé/příjemci: Školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a školská zařízení (středisko volného času, školní družina, školní klub).

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu = projekt. Více škol či školských zařízení pod jedním RED_IZO vyplňuje pouze jednu žádost o podporu.

Podmínkou čerpání prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku MŠMT. Žadatel si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která je v dotazníkovém šetření MŠMT vyhodnocena jako nejslabší.

Realizace projektu ve výzvě Šablony II je možná až po ukončení projektu ve výzvě Šablony I. Proces hodnocení žádosti o podporu ve výzvě Šablony II může probíhat paralelně s koncem projektu ve výzvě Šablony I.

Maximální výše finanční podpory se stanoví dle vzorců:
a) pro MŠ a ZŠ 300 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 500 Kč)
V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 300 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 600 000 Kč.

b) pro ZUŠ a školská zařízení 100 000 Kč + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)
V případě, že součástí právnické osoby je např. základní škola, základní umělecká škola a školní družina, počítá se maximální částka 300 000 Kč za základní školu, 100 000 Kč za základní uměleckou školu a 100 000 Kč za školní družinu, celkem tedy 500 000 Kč.

Minimální výše finanční podpory je 100 000 Kč, maximální výše podpory na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.

Příjemce může v době realizace projektu uskutečňovat jakékoliv výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených šablon.