Z jakých šablon lze financovat nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou?

Na nákup didaktické pomůcky Vzdělávací box Školka hrou lze využít prostředky získané
z různých kombinací šablon, např.:

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (6 752 Kč)
I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (8 492 Kč)
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (22 056 Kč)

Lze zakoupit Vzdělávací box nebo jeho jednotlivé prvky již nyní, i když ještě nemáme schválenou projektovou žádost a dotaci?

Ano, je to možné, zaplatíte jej z vašich rozpočtových zdrojů, které po získání dotace refundujete z projektu. Následně je potřebné mít v projektu některou z doporučených šablon – stačí jedna.

 

Začátek realizace projektu – termín získání dotace?

Souvisí s výběrem šablon, podáním žádosti a schválením výše dotace. Obecně jsou zásadní následující pravidla:

a) Možné datum zahájení (fyzické) realizace projektu je nejdříve 1. 8. 2016, nebo maximálně jeden měsíc před datem podání žádosti o podporu.
b) Žadatel je povinen zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do šesti měsíců
od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
c) Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 8. 2019, projekty jsou na dobu realizace 24 měsíců, nejzazší datum pro zahájení fyzické realizace projektu
je tedy 30. 8. 2017.
d) První zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením (fyzické) realizace projektu.

V projektové žádosti se uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu a před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory pak sdělí skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu (může i tak jít o datum shodné s datem uvedeným v projektové žádosti). Pokud skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu bude dřívější, než termín, ve kterém bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory, počítá se délka monitorovacího období až od data vydání Rozhodnutí.

Příklad: škola chce začít realizovat projekt od 1. 9. 2016. Projektová žádost bude podána nejpozději do konce září 2016 s termínem zahájení fyzické realizace projektu od 1. 9. 2016. V takovém případě bude muset škola financovat realizaci aktivit ze svých prostředků a následně, po schválení projektové žádosti, vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory a zaslání zálohy, tyto finanční prostředky z dotace refundovat. Celý proces administrace projektové žádosti (hodnocení, vydání Rozhodnutí) může ovšem trvat až 5 měsíců a teprve poté je zaslána 60% záloha na projekt.

Příklad: škola podá projektovou žádost až v červnu 2017 s termínem zahájení fyzické realizace projektu v srpnu 2017. Další postup bude pak shodný s postupem uvedeným výše.

Příklad: škola může podat projektovou žádost v září 2016 s termínem zahájení fyzické realizace projektu od 1. 1. 2017. Následně proběhne celý proces administrace projektové žádosti a bude uvolněna záloha. Zde je nutné počítat s možností, že zasílání zálohy připadne na přelom roku a tudíž bude záloha odeslána z MŠMT
až kolem 10. 1. 2017.

Je možné využít dotaci na nákup techniky, např. interaktivní tabule nebo počítače?

Nákup pomůcek a vybavení se musí řídit následujícími principy:

a) Jedná se o neinvestiční dotaci (dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč). Zde pozor i na předchozí nákupy, pokud již bylo v minulosti nakupováno vybavení a zaúčtováno jako investice, nelze totéž vybavení nyní zaúčtovat jako neinvestici.
b) Pořizovaní pomůcek a vybavení musí být zdůvodnitelné souvislostí s realizací projektu.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Základní informace o vypsaných šablonách pro MŠ a ZŠ jsou zjednodušeně v bodech představeny v záložce Šablony.

Pro  učitele mateřských škol jsme připravili vzdělávací kurzy Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h) a Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h), které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Více v záložce I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (16 h).

Podrobnější informace o možnostech financování projektů z dotací a doporučené šablony pro nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou naleznete v záložce Doporučené šablony.