Naše akreditované semináře jsou postaveny na teoretických základech moderní pedagogiky a psychologie, reflektují potřeby současných dětí a jsou podpořeny každodenní praktickou zkušeností. Semináře vedou zkušení učitelé z praxe a průběžná reflexe každodenního života mateřských škol zaručuje jejich aktuálnost a využitelnost. Moderní metody a formy práce jsou samotnými učiteli nejen vyzkoušeny, ale také průběžně zdokonalovány. Součástí našich kurzů jsou praktické ukázky práce s dětmi, doplněné metodickými komentáři.

dvpp-16-matematicka

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramtnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou školení je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

Témata:

1) Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte.

2) Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází.

3) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi).

4) Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku).

5) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti:
– problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení,
– metodika matematických koutků s důrazem na vícesmyslové učení a rozvoj dílčích kompetencí vedoucích k vyšší úrovni matematické pregramotnosti,
– metodika vrstevnického učení v oblasti matematických představ,
– metodika práce s robotickou včelou.

Časová dotace kurzu: 16 x 45 minut
Cena: 4 500 Kč včetně DPH
Místo konání:
 Mariánské Lázně, Praha 4, Praha 6, Brno, Olomouc, Ostrava
Objednávka a termíny kurzů: www.edukacnilaborator.cz/DVPP-objednavka
Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650

dvpp-16-ctenarska

Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h)

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení a dalších metod k posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni čtenářské pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat základní metody práce s textem jako nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Dále se naučí efektivně plánovat edukační činnost a využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů.

Podstatnou složkou školení jsou praktické ukázky jednotlivých metod v přímé činnosti s dětmi včetně metodických komentářů.

V rámci vzdělávacího programu budou rozvíjeny také ICT kompetence pedagogů s využitím moderních vzdělávacích pomůcek a technologií. V průběhu vzdělávání si účastníci vytvoří portfolio pedagoga, které budou moci po ukončení vzdělávání dále využívat.

Témata:

1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu.

Časová dotace kurzu: 16 x 45 minut
Cena: 4 500 Kč včetně DPH
Místo konání:
 Praha 4, Plzeň, Vlašim, Česká Lípa, Pardubice, Hustopeče, Ostrava
Objednávka a termíny kurzů: www.edukacnilaborator.cz/DVPP-objednavka
Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650

Konkrétní termíny konání kurzů budou vypsány začátkem února 2017 na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Základní informace o vypsaných šablonách pro MŠ a ZŠ jsou zjednodušeně v bodech představeny v záložce Šablony.

Podrobnější informace o možnostech financování projektů z dotací a doporučené šablony pro nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou naleznete v záložce Doporučené šablony.

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst v záložce Často kladené otázky.