Naše mateřská škola sleduje novinky ve vzdělávání předškolních dětí a snaží se budovat podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí pro 21. století. Naší prioritou je nabízet dětem i rodičům podnětné prostředí a umožnit rozvoj dětí dle jejich individuálních potřeb. Jsme pětitřídní mateřskou školou pavilonového typu, kterou navštěvuje 124 dětí. V posledních pěti letech jsme vybudovali podnětnou školní zahradu, centra aktivit v jednotlivých třídách, Tvořivou dílnu a zrekonstruovali budovu školy.

Naše další úsilí směřuje k tvorbě rozmanitého edukačního prostředí v jednotlivých třídách školy. Proto chceme do budoucna vytvořit digitální koutky a využívat interaktivní tabule pro výuku dětí. Již nyní naše děti pracují s notebooky a tablety. Digitální technologie naše působení na děti obohacuje a umožňuje jiný rozměr vzdělávání. Nejenom děti, učitelky, ale i rodiče dětí mají o zapojení nových metod a forem výuky velký zájem. Proto se chceme dále vzdělávat, podporovat a rozvíjet kompetence u dětí předškolního věku, a tak je co nejlépe připravit pro život.

ms-plhov

Proč jsme se zapojily do projektu Školka hrou?

Projekt Školka hrou je pro nás výzvou i podnětem k dalšímu rozvoji. Možností dalšího vzdělávání učitelů a zapojení rodičů do nových forem výuky dětí.

Chceme nabízet dětem i rodičům kvalitní edukační prostředí, které splňuje nároky dnešní doby. Podílet se vlastním zájmem o sebevzdělávání tak, abychom nové poznatky a dovednosti přenášeli do praxe. Pomáhat dětem na jejich cestě vzdělávání a připravit je na zdárný vstup do základní školy. O nové zkušenosti se chceme podělit nejenom s rodiči dětí, ale i jinými mateřskými školami. Chceme se učit jeden od druhého.

Termíny vzdělávacích seminářů naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.