Syndrom vyhoření představuje subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje nedostatkem energie a zájmu. Rozvinutý syndrom vyhoření se projevuje vyčerpáním, odcizením, cynismem a sníženou výkonností. 

EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie PedF UK nabízí učitelům a učitelkám v mateřských školách podporu v podobě specializovaných kurzů v rámci DVPP, které se prevenci syndromu vyhoření i řešení jeho projevů podrobně věnují.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti osobnostně sociálních dovedností. Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. Seznámí se s technikami, které jim pomohou efektivně zvládat nárazovou i dlouhodobou stresovou zátěž. Zjistí, jak vědomě řídit emocionální reakce v zátěžových situacích a následně tyto emoce zpracovat pomocí copingových strategií.

Pod vedením odborných lektorů si vyzkoušejí a naučí se využívat rozmanité relaxační techniky na odbourání stresu a únavy ve fyzické i psychické rovině. Získají náměty pro posilování učitelské self-efficacy. Podstatnou složkou vzdělávací akce jsou modelové situace zaměřené na užití jednotlivých technik předcházení zátěži, zvládání stresových situací a relaxace.

Témata:

a) Teoretická část
• Syndrom vyhoření – příčiny, stres a hlavní stresory v učitelství
• Syndrom vyhoření – příznaky, fáze
• Syndrom vyhoření – autodiagnostika
• Syndrom vyhoření – intervence, odborná pomoc
• Syndrom vyhoření – individuální a institucionální prevence
• Specifika syndromu vyhoření v souvislosti s osobní a profesní charakteristikou pedagoga
• Strategie zvládání stresu, učitelská self-efficacy (osobní účinnost) a kolegiální podpora jako zdroje ochrany před syndromem vyhoření

b) Praktická část
• Praktické ukázky copingových strategií spolu s rozborem jejich efektu
• Trénink uvědomělých reakcí na stresové situace a jejich následné zpracování
• Relaxační techniky na odbourání únavy a uvolnění psychického a fyzického napětí
• Techniky vědomé práce s emocemi
• Metody posilování self-efficacy
• Postupy na podporu kolegiální podpory
• Zpětná vazba pedagogů formou dotazníku k průběhu všech fází vzdělávací akce
• Souhrnné vyhodnocení vzdělávacího programu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč včetně DPH
Lektorka: Mgr. Veronika Hozáková – školní psycholožka
Garanti: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Termíny jsou dostupné na www.dvpp.edukacnilaborator.cz/syndrom-vyhoreni. V případě zájmu o kurz do sborovny pište na info@edukacnilaborator.cz nebo volejte na +420 212 245 509.

Kurz je možné absolvovat v rámci Šablony 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 1618/2019-1-37.