Edice pro předškolní vzdělávání Školka horu je kompletní. Vychází její poslední díl JARO

23. 3. 2016 Napsali o nás

Poslední, čtvrtý díl z řady úspěšných publikací pro předškolní vzdělávání Školka hrou, vydává v těchto dnech nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Odborná metodická příručka Školka hrou JARO navazuje na díly Školka hrou LÉTO, PODZIM a ZIMA. Pedagogům předškolního vzdělávání nabízí řadu nových didaktických postupů a námětů, jak obohatit aktivity v mateřských školách, a to jak při skupinové práci, tak s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí.

„Vydáním dílu JARO je edice metodických příruček Školka hrou kompletní. Velmi nás těší, že se nám podařilo vytvořit odborný a zároveň prakticky plně využitelný soubor metodických materiálů, který oceňují jak odborníci z oboru preprimární pedagogiky, tak široká pedagogická veřejnost. Jedná se o ucelený soubor, který pokrývá svým obsahem celé období předškolního vzdělávání a kompletně naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) ať už v oblasti rozvoje klíčových kompetencí, očekávaných výstupů či integrace vzdělávacích oblastí. Podstatným přínosem pro praxi je důraz na zohlednění jak věkových, tak individuální potřeb dětí v duchu naplnění myšlenky inkluze a individualizace vzdělávání, s cílem připravit děti na úspěšný vstup do ZŠ,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Metodika Školka hrou JARO nabízí netradiční náměty, ve kterých je možné v rámci „digitálních koutků“ efektivně využít obsah interaktivních titulů pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s moderními i klasickými běžně používanými učebními pomůckami, a to jak v prostředí mateřské školy, tak i venku v přírodě.

„Odborná metodická příručka Školka hrou JARO se mi líbí. Myslím si, že právě takto by měly učební materiály vypadat, tedy příjemné pro učitele, strukturované, s množstvím neotřelých nápadů. Metodika rozpracovává řadu námětů vycházejících z každodenních zkušeností dětí ze života v mateřské škole i mimo ni ve struktuře kopírující strukturu RVP PV. Její zpracování dává základ propojování vzdělávacích oblastí a tím vytváří možnosti působení na celou osobnost dítěte. Zejména oceňuji, že aktivity jsou uspořádány do okruhů, které respektují klíčové kompetence. Ty jsou v RVP PV formulovány dosti obecně a pro pedagoga v praxi může být jejich návaznost na konkrétní činnosti dětí obtížně uchopitelná,“ uvedla doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která je odbornou recenzentkou knihy, a doplnila: „Předností metodické příručky je provázání aktivit s digitálně zpracovaným obsahem. Současné děti jsou fascinované technologiemi a jejich využití má silný motivační vliv. Navíc zkušenost, že technické prostředky nemáme jen ke hraní her a sledování filmů, ale mohou se stát naším partnerem při učení, je pro děti určitě cenná.“

„Školka hrou si našla velmi rychle své příznivce právě díky snadné okamžité aplikaci nových postupů do každodenní reality našich mateřinek. Poděkování patří všem pedagogům v našich metodických centrech, kteří v rámci metodických dnů dávají svým kolegům v regionu možnost vidět v reálu radost a nadšení dětí, které práce v duchu Školky hrou přináší,“ dodala Miluše Vondráková.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. Jejich hlavní činností jsou metodické dny, semináře, školení a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu.

Distributorem metodických příruček Školka hrou je společnost EDULOGY, která pro školy provozuje vzdělávací portál eKabinet.cz. „Jsme rádi, že můžeme s EDULABem spolupracovat na projektu Školka hrou. Velmi příjemně nás překvapil velký zájem o metodiky ze strany mateřských škol,“ řekl Richard Valenta, ředitel společnosti.

Zdroj: ceskaskola.cz