Centra kolegiální podpory zahájila svou činnost

3. 2. 2020 NOVINKY

Podpora v oblasti integrace postupů formativního hodnocení do edukačního procesu, praktické ověřování konkrétních technik a nástrojů formativního hodnocení, jejich propojování s klasickými postupy v prostředí základních škol a především sdílení nabytých zkušeností, to je posláním devíti center kolegiální podpory (CKP), která od ledna 2020 slouží jako místa setkávání učitelů z okolních škol.

Síť center kolegiální podpory vznikla v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při aplikaci formativního hodnocení do praxe tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení podporuje zodpovědnost žáků za vlastní proces učení, má pozitivní efekt na jejich sebevědomí a posiluje jejich vnitřní motivaci k učení. Využívání formativního hodnocení má, podle zahraničních výzkumů, největší potenciál působit pozitivní změny u žáků s nejslabšími výsledky, ale jeho uplatňování umožňuje i těm nejlepším ukazovat nové horizonty.

K hlavním činnostem CKP patří pravidelná setkání učitelů, kteří tvoří tzv. skupiny formativního hodnocení (SFH). Skupiny fungují zvlášť pro pedagogy prvního a druhého stupně a vedou je lídři formativního hodnocení, kteří na CKP sami vyučují.  Učitelé zapojení do SFH jsou systematicky vedeni k zavádění nových postupů do vlastní výuky. Tento koncept kontinuální podpory pomáhá učitelům při aplikaci změn a podporuje jejich dlouhodobou udržitelnost. Aby změny byly trvalé, je potřeba zavádět je do praxe postupně, systematicky, promyšleně a zvolna.

Do konce června 2020 proběhne v CKP šest setkání. Rozestupy kratší, než jeden měsíc totiž neumožňují dostatečný prostor pro vyzkoušení nových technik v praxi. Setkání má jasně danou strukturu včetně časové dotace jednotlivých aktivit a učitelé jsou již předem obeznámeni s tím, co se od nich očekává. Základem smysluplných setkání je ochota sdílet s ostatními své vlastní materiály z praxe, jako jsou přípravy na hodinu, testy nebo zpětné vazby, které poskytli žákům. Jedině prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe si mohou učitelé vzájemně poskytovat konstruktivní reflexi a tím se inspirovat, podporovat a rozvíjet.

Součástí každého setkání je tvorba individuálního plánu aktivit na další měsíc pro každého učitele. Písemný plán a vědomí toho, že na dalším setkání budou s kolegy sdílet své zkušenosti je motivuje věnovat čas změnám a brát je jako prioritu.

Seznam center kolegiální podpory:

ZŠ Bor (Plzeňský kraj)
ZŠ a MŠ Lubná (Středočeský kraj)
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 (Karlovarský kraj)
ZŠ Navis (Středočeský kraj)
ZŠ Chomutov, Školní 1480 (Ústecký kraj)
ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2 (Ústecký kraj)
ZŠ Zdice (Středočeský kraj)
3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 (Karlovarský kraj)
ZŠ Staňkov (Plzeňský kraj)

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.