Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace (seminář PedF UK)

10. 4. 2017 NOVINKY
Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace (seminář PedF UK)

Seminář pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s neziskovou organizací EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Na semináři budou představeny základní techniky formativního hodnocení jako nástroje pedagogické komunikace a efektivní metody zvyšování motivace k učení.

Účastníkům budou dále prezentovány výsledky výzkumu implementace formativního hodnocení do praxe českých škol a dále výsledky zahraničních výzkumných šetření v oblasti rozvoje klíčové kompetence k učení žáků základních a středních škol.

Prostor bude také věnován testování úspěšnosti žáků a praktickým příkladům využití formativního hodnocení v prostředí malotřídní školy.

Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Seminář je určen zástupcům akademické obce, ředitelům a ředitelkám základních a středních škol, pedagogům a odborné veřejnosti. Účast je bezplatná.

Program a více informací najdete na www.edukacnilaborator.cz/seminar-pedf-uk.

PedF-UK-FB