Jak moc se týká syndrom vyhoření učitelů a učitelek mateřských škol?

30. 11. 2018 NOVINKY

Vyhoření je označení, kterému na pocitové úrovni všichni dobře rozumíme. Syndrom vyhoření představuje subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje totálním nedostatkem energie a zájmu. Rozvinutý syndrom vyhoření se projevuje vyčerpáním, odcizeností, cynismem a sníženou výkonností. Je jasné, že být vyhořelý/á znamená například nemít energii, zápal, chuť či zájem. S takovými pocity nemůžeme cítit z práce uspokojení, což se projeví jednak v tom, že se snažíme trávit naší prací co nejméně času, vyhýbáme se jakýmkoliv úkolům nad nutné minimum povinností, nečekané události nás nepříjemně vykolejí, nejsme otevření uvažovat o zlepšování svých postupů, v kontaktu s dětmi, rodiči i kolegyněmi jsme netrpěliví…

Aby podpora vyučujících mohla být skutečně účinná, je důležité nejprve vědět, v jaké míře se učitelské vyhoření na školách vyskytuje a s jakými faktory souvisí. Proto EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy realizovaly na jaře letošního roku výzkum učitelského vyhoření v mateřských školách.  Nástrojem byl obsáhlý dotazník zahrnující několik standardizovaných testů mapující syndrom vyhoření, copingové strategie a učitelskou self-efficacy, dále velké množství položek mapujících osobní a profesní charakteristiky, které mohou vznik vyhoření vysvětlit. Přestože byl dotazník časově velmi náročný, svědčí vysoký počet zúčastněných učitelek a učitelů o tom, že je téma učitelského vyhoření oslovilo.

Celkem dotazník vyplnilo 868 učitelek a učitelů mateřských škol ze všech krajů České republiky. Převažovali vyučující z mateřských škol zřizovaných obcemi, ale zúčastnili se také vyučujících ze soukromých mateřských škol, ze škol zřizovaných kraji, církví i vysokými školami.

Věková struktura zúčastněných učitelek a učitelů byla velice pestrá. Věk se pohyboval mezi 20 a 72 lety a průměrný věk byl 45,7 let. Širokému rozložení věku odpovídala i struktura podle délky pedagogické praxe, která se pohybovala od 1 roku do 46 let a její průměrná hodnota byla 22,6 let.

Stres a spokojenost

Pokud zažíváme v určité oblasti vysokou nespokojenost, obvykle to souvisí se stresem. Buď je nepřiměřeně vysoký stres důvodem, proč začneme nespokojenost pociťovat, nebo nás prvotní nespokojenost vede k tomu, že nás úkoly spadající do dané oblasti stresují. V dotazníku jsme proto zjišťovali, zda vyučující cítí spokojenost v 18 různých oblastech, které tvoří přirozenou součást jejich profese. Výčet oblastí je uveden v grafu 1, který zároveň ukazuje podíl učitelek a učitelů, kteří uvedli, že jsou v dané oblasti velmi či spíše spokojeni.

Graf 1: Míra spokojenosti s jednotlivými profesními oblastmi

Celkově se vyučující cítí ve své profesi spíše spokojení. Mezi oblastmi s nejnižší spokojeností převažují ty, které souvisí s řízením resortu a nejsou tedy na úrovni konkrétních vyučujících a škol ovlivnitelné. Výjimku pak tvoří oblast „chování dětí“, s níž je spokojeno 56 % učitelek a učitelů. Jelikož v ostatních oblastech je spokojenost zhruba 75% a vyšší, lze tuto oblast považovat za spíše kriticky hodnocenou. Přitom ale přímá práce s dětmi představuje těžiště a podstatu učitelství.  Pokud je téměř polovina učitelek a učitelů nespokojena s chováním dětí, může to pro ně přinášet na každodenní bázi prožitky stresu. Spokojenost s chováním dětí, ani celková profesní spokojenost nesouvisí s délkou praxe, ani s dalšími charakteristikami. Má ale silnou souvislost s pocity dlouhodobého stresu a pocitem ohrožení syndromem vyhoření.

Stres a vyhoření

Dotazník zjišťoval míru stresu a vyhoření dvěma způsoby. Prvním bylo přímé dotázání na stres a vyhoření. Položili jsme vyučujícím jednak otázku „Cítíte se dlouhodobě v pracovním stresu?“, na kterou 62 % vyučujících odpovědělo kladně. Mírná souvislost byla prokázána s délkou praxe – čím delší praxi učitelky mají, tím častěji se cítí ve stresu a silnější souvislost byla zjištěna s celkovou profesní spokojeností – čím méně se učitelky cítí spokojené, tím častěji jsou ve stresu.

Dále jsme položili vyučujícím otázku „Domníváte se, že jste ohrožena syndromem vyhoření?“. Na ni dalo 47 % učitelek a učitelů kladnou odpověď. I zde byla zjištěna slabší souvislost s délkou praxe a s profesní spokojeností. Kromě toho ale 61 vyučujících (7 %) nedokázalo na otázku odpovědět, a to zřejmě proto, že si nejsou jistí význam pojmu vyhoření. Protože se jedná o velké riziko učitelské profese, je důležité, aby si byli všichni učitelé a učitelky vědomi jeho existence, dokázali rozpoznat jeho příznaky a rozuměli postupům, kterými se mohou vzniku vyhoření bránit. I proto je velmi důležité, že tento první výzkum učitelského vyhoření v mateřských školách proběhl, protože na základě jeho výsledků může být informování vyučujících a jejich podpora v odolávání stresu účinnější.

Vedle přímých otázek na pocity jsme vyučující požádali také o vyplnění Shirom-Melamedovy škály vyhoření. Jedná se o nástroj, který obsahuje 14 tvrzení týkající se pocitů, kterým vyučující ve své práci čelili v průběhu posledního měsíce. Jedná se o projevy, které patří do definice vyhoření. Jednotlivá tvrzení jsou uvedena v grafu 2. U každého tvrzení vyučující posuzovali, jak často dané pocity zažívali – od „nikdy nebo téměř nikdy“ po „vždy nebo téměř vždy“. Graf ukazuje průměrné odpovědi na uvedené sedmibodové škále. Čím vyšší je hodnota, tím častěji vyučující daný pocit v posledních 30 dnech zažívali. Nejčastější byla zkušenost s pocity silné únavy.

Graf 2: Frekvence projevů vyhoření (průměrná hodnota)

Celkový výsledek v Shirom-Melamedově škále vyhoření ukázal, že učitelky a učitelé v MŠ zažívají mírné projevy vyhoření. Podle celkového skóru ve škále vyhoření jsme vyučující rozdělili do tří skupin:

1) u 21 % nebyly přítomné žádné projevy vyhoření;

2) u 61 % byly přítomny mírné projevy vyhoření;

3) u 18 % byly přítomny střední až závažné projevy vyhoření.

Celkově můžeme výsledky považovat za spíše pozitivní, protože 82 % vyučujících je schopno se i při vysoké stresové zátěži, která v učitelství přirozeně existuje (hlučnost, nedostatek přestávek, vysoká zodpovědnost, nízké finanční a morální ocenění atd.), bránit plnému rozvinutí syndromu vyhoření. Na druhou stranu však výsledky svědčí o tom, že stres je v učitelství významné téma a měly by být ze strany zodpovědných institucí a vedení škol vyvíjeny kroky k posilování učitelské schopnosti zvládnout stresové zátěže. V případě skupiny se závažnými projevy vyhoření je již vhodná individuální odborná pomoc; v případě druhé skupiny se jedná o vysoké riziko, že dojde k rozvinutí vyhoření, a proto by jim měla být věnována zvýšená pozornost ze strany vedení škol a poradenských služeb.

Graf 3. Podíl učitelek a učitelů podle míry vyhoření (normy Shirom-Melamedovy škály vyhoření)

Výsledky v Shirom-Melamedově škále vyhoření velmi úzce souvisejí s přímo položenými otázkami na stres i vyhoření. Vyučující, kteří zažívali časté pocity spadající do definice vyhoření, se zároveň cítí v dlouhodobém pracovním stresu a domnívají se, že jsou ohroženi syndromem vyhoření. Stejně jako u přímých otázek se potvrdilo, že existuje slabá souvislost s délkou praxe a s profesní spokojeností. Vyučující s delší praxí vykazují mírně silnější projevy vyhoření. Současně, vyučující, kteří se cítí ve svém povolání více spokojení, mají menší projevy vyhoření.

Vyhoření se může projevovat v různých oblastech. V oblasti fyzických projevů se jedná nejčastěji o tělesné vyčerpání, pocit nedostatku energie, bolesti; oblasti kognitivních projevů o nezájem o nové podněty, obtíže v koncentraci pozornosti, zpomalené myšlení, výpadky paměti; a v oblasti emocionálních projevů o nezájem o druhé osoby, necitlivost k potřebám druhých, podrážděné a nevstřícné chování. Nejsilnější projevy učitelky a učitelé zažívali ve fyzické dimenzi. Slabší projevy byly zjištěny v kognitivní dimenzi a nejslabší byly projevy v emoční oblasti.

Závěr

Výzkum vyhoření mezi učitelkami a učiteli mateřských škol získal velkou odezvu ve školách. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili. Výzkum ukázal, že pouze 21 % učitelek a učitelů, spíše mladších a profesně spokojených, netrpí žádnými projevy vyhoření. Nejsilnější projevy vyhoření byly zaznamenány ve fyzické oblasti, naopak nejslabší v emocionální oblasti. To lze považovat za poměrně pozitivní zprávu, protože emocionální vyčerpání má nejhorší dopady na pedagogické vztahy k dětem, jejich rodičům i kolegyním. Protože je syndrom vyhoření velmi nebezpečný stav, jak pro vyhořelé vyučující, tak pro děti, o které pečují, je potřeba podporovat učitelky a učitele v tom, aby dokázali odolávat stresu a tedy i vzniku tohoto syndromu. EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie PedF UK nabídne učitelům a učitelkám v mateřských školách podporu v podobě specializovaných seminářů v rámci DVPP, které se budou prevenci syndromu vyhoření i řešení jeho projevů podrobně věnovat.

Mgr. Miluše Vondráková, EDUkační LABoratoř
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy