Pedagogická fakulta UK chce na základních školách zavádět formativní hodnocení (novinky.cz)

8. 10. 2019 NOVINKY
Pedagogická fakulta UK chce na základních školách zavádět formativní hodnocení (novinky.cz)

Dovednosti lídra, kolegiální profesní podpora a tvorba akčního plánu vedení skupin takzvaného formativního hodnocení, které pracuje se zpětnou vazbou. To jsou oblasti, kterým se bude pod vedením odborníků věnovat 18 lídrů těchto skupin při svých dalších setkáních. Jejich vznik byl cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) v Praze a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Do projektu je zapojeno devět škol ze čtyř krajů, 30 učitelů a přes 3000 žáků.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky, tak aby docházelo ke zlepšení učení.

Za tímto účelem vznikne na zapojených školách síť Center kolegiální podpory, která budou sloužit jako místa k setkávání učitelů z okolních škol. Svou činnost zahájí tento měsíc.

Poskytovat efektivní zpětnou vazbu

Pedagogové jednotlivých škol, kteří na sebe vzali roli lídrů skupin formativního hodnocení, se v minulém školním roce při svých setkáních věnovali formativnímu hodnocení po stránce obsahové.

Naučili se, na jakých principech, metodách a technikách formativní hodnocení stojí, a pod vedením odborníků z PedF UK si získané vědomosti ověřovali i v praxi své výuky.

Dozvěděli se, co je a není formativní hodnocení, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu ve výuce či jak a proč pracovat s cíli učení.

Formativní hodnocení má vést k rozvoji žáků. Mělo by jim poskytnout relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby. Jde zkrátka o nástroj pedagogické komunikace mezi žákem a učitelem. Podává učiteli během učebního procesu informace o tom, jak se žák vypořádává s látkou, zda látce porozuměl, případně jaký druh pomoci potřebuje ke zvládnutí učiva. Formativní hodnocení je orientováno na dosažení společného cíle žáka a učitele: podporuje další efektivní učení a kompletní porozumění probírané látce. Zpětná vazba v procesu učení je poskytována učiteli i žákovi, je důležitá jejich vzájemná spolupráce. Zpětnou vazbu podává i žák sám sobě, případně žáci sobě navzájem. Jde o průběžný proces, který žáky nesrovnává.

V další etapě projektu se budou zapojení učitelé věnovat rozvoji dovedností, které už přímo souvisejí s rolí lídra a s praktickou realizací kolegiální podpory.

„Být sám kvalitním učitelem neznamená automaticky dokázat potřebné dovednosti rozvíjet u jiných učitelů, tedy být dobrým lídrem pro své kolegy. Pro některé naše učitele je to role zcela nová, je proto důležité připravit je na její specifika,“ uvedla Tereza Krčmářová z dané fakulty.

Předávat si zkušenosti

Úkolem lídrů Center kolegiální podpory bude vytvoření akčního plánu vedení skupin formativního hodnocení, na základě kterého bude proces zavádění tohoto hodnocení na jednotlivých školách probíhat.

Skupiny se budou podle organizace EDULAB pravidelně setkávat a vyučující budou společně sdílet své zkušenosti z výuky. Úkolem lídra bude skupiny koordinovat a inspirovat příklady vlastní praxe, podporovat a pomáhat jim překonávat případné nesnáze.

„Při zavádění formativního hodnocení nepřichází změna okamžitě. Je třeba se tématu intenzivně věnovat, jde o obrovskou časovou investici. Zároveň by na sebe učitelé však neměli klást příliš velké nároky. Stačí malé krůčky, ale je důležité, aby změna byla trvalá,“ podotkl ředitel EDULAB Michal Orság.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného ministerstvem školství.

Zdroj: novinky.cz