Roste popularita online domácích úkolů (novinky.cz)

2. 3. 2018 NOVINKY

Se zaváděním digitálních technologií do výuky se proměňuje i podoba vyučovacích hodin, stejně jako způsob domácí přípravy. Místo klasických cvičení zadávají učitelé stále častěji tzv. online úkoly. Pedagogům daný způsob zefektivňuje výuku a usnadňuje komunikaci s rodiči či nemocnými dětmi. Žákům to má navíc rozšiřovat možnosti poznávání interaktivního prostředí, zvyšovat jejich motivaci a v důsledku zlepšovat mediální gramotnost a kritické myšlení.

 

V rámci domácí přípravy mohou vyučující poskytnout žákům online materiály, například videa z konferencí, odborné články nebo i schémata k prostudování mimo školu, na které pak navážou prací ve výuce.

Přitažlivé prostředí pro žáky

„Model takzvané převrácené třídy umožňuje žákům přizpůsobit rychlost učení individuálním schopnostem a vytvořit si na problematiku vlastní názor, který pak ve škole prezentují spolužákům. Naučí se tak nést odpovědnost za proces vlastního učení,“ uvedla Květa Sulková z neziskové organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), která je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa, své činnosti se snaží realizovat v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 ministerstva školství.

„Domnívám se, že zadávání online domácí přípravy je skvělý nástroj k motivaci. Tento způsob je pro žáky přitažlivý, protože se odehrává v prostředí, které je jim důvěrně známé,“ doplnil učitel Lukáš Rada ze ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech.

Vedle zasílání studijních materiálů mají učitelé možnost zadávat online testovací úlohy k procvičení látky. Pedagogové, kteří využívají například vzdělávací portál eKabinet, si mohou připravené online domácí úkoly jednoduše aktualizovat. Mohou používat i automatické vyhodnocování cvičení a zpětnou vazbu.

„Všech těchto výhod včetně snadného sdílení zadání a rychlé kontroly si ceníme, je však důležité naučit žáky ověřovat si informace v online světě, případně porovnat i s jinými zdroji,“ poznamenal Rada.

Určité propojení s praxí

U žáků si domácí příprava v podobě online podpůrných materiálů získává oblibu mimo jiné proto, že se u nich nevytváří strach z chyby a dochází k propojení školy s praxí.

„V současné digitální době mají žáci a studenti možnost pracovat s nejaktuálnějšími informacemi, a naučit se tak pod vedením učitele orientovat se v online prostředí, což vede ke zlepšení mediální gramotnosti a kritického myšlení,“ řekl Michal Orság, ředitel organizace EDULAB.

„Stále se řeší otázka modernizace školství nebo propojení výuky s reálným světem. Nebojme se tedy studentům nabídnout články těch nejlepších v daném oboru, seznamujme je s osobnostmi, které přednášejí na konferencích po celém světě,“ uzavřel.

Zdroj: novinky.cz