S projektem Školka hrou se seznámilo 50 ředitelek mateřských škol z Kraje Vysočina

13. 4. 2017 NOVINKY
S projektem Školka hrou se seznámilo 50 ředitelek mateřských škol z Kraje Vysočina

Informace o projektu Školka hrou, o kurzech na podporu matematické a čtenářské pregramotnosti a také rady, jak získat dotace z výzvy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“, kterou vyhlásilo MŠMT. To byly hlavní body programu semináře Školka hrou v praxi. Akce se uskutečnila pod záštitou Jany Fialové, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina a zúčastnilo se jí 50 ředitelek MŠ.

Se svými kolegy se o zkušenosti z praxe podělily učitelky z  MŠ, které jsou Metodickými centry pro předškolní vzdělávání neziskové organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Jedno z nich už více než rok funguje v rámci projektu Školka hrou také v MŠ Mozaika v Jihlavě. „Projekt Školka hrou nám umožňuje obohatit naši výuku o nové vzdělávací aktivity a dává nám inspiraci pro práci s předškolními dětmi. Všem pedagogům nabízí využití moderních způsobů vzdělávací nabídky, včetně spolupráce s rodiči,“ uvedla Jarmila Bučková, ředitelka MŠ Mozaika. „Vhodně zvolený obsah výchovné práce může napomáhat dětem vnímat život takový, jaký doopravdy je. Děti by měly mít dostatek příležitostí vyzkoušet si na vlastní kůži to, co vnímáme jako opravdový život. Ať jsou to mezilidské vztahy, smyslové vnímání, trpělivost, motorika, orientace v nejbližším okolí, v čase, ale i vnímání sebe sama při kontaktu s okolím,“ zdůraznila radní Jana Fialová.

Velký zájem a následnou diskusi vyvolaly informace o čerpání evropských dotací ze Šablon. Termín pro ukončení přijímání žádostí se rychle blíží. Z přítomných ředitelek podala žádost pouze třetina. Další zájemci tak musí udělat do konce června. Nejčastější dotazy se týkaly toho, na co lze dotace použít, co je z nich možné hradit a na jakou částku má nárok MŠ, která je spojená se ZŠ. Řada mateřských škol zvažuje využití šablony, která je zaměřena na setkávání s rodiči. V tomto duchu si účastnice vyměňovaly své zkušenosti. Kterou aktivitu a jaký program připravit na setkání s rodiči a především čím rodiče k účasti na těchto setkáních motivovat.

„Právě efektivní komunikace s rodiči a nástroje na zvýšení zájmu rodičů o dění v mateřských školách je jedním z modulů našich 16 hodinových kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tím se prokazuje provázanost našich kurzů s denní realitou mateřských škol a jejich aktuálními potřebami. Se všeobecným zájmem se setkala témata, jako jsou nové pohledy na školní zralost, fonematické uvědomování nebo prediktabilní čtení. Tím napomáháme rozšiřovat přehled předškolních pedagogů o nových možnostech dalšího vzdělávání,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř. V rámci projektu Školka hrou už bylo proškoleno více než dva tisíce učitelů a učitelek.