Smyslem předškolního vzdělávání je rozvíjení dovedností dětí, aby byly úspěšné ve čtení, psaní a matematice

31. 5. 2017 NOVINKY

Jaký dopad mají legislativní změny v souvislosti s novelou školského zákona na život mateřských škol? V čem spočívá význam čtenářské a matematické pregramotnosti? Jak by měl probíhat profesní rozvoj předškolních pedagogů? Nejen na tyto otázky dostali odpovědi účastníci odborné konference Budoucnost předškolního vzdělávání, kterou pořádala 29. května na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) v rámci projektu Školka hrou.

K stěžejním legislativním změnám se v úvodu konference vyjádřila Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie z MŠMT. Přítomným pedagogům vysvětlila záměry ministerstva a požádala je, aby se se svými připomínkami obraceli na ministerstvo. Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDULAB konstatovala: „Problém je především v tom, že jich je najednou hodně. Dvouleté děti, individuální vzdělávání, posunuté zápisy, povinný předškolní rok a starost o zajištění financí. Často se na nás mateřské školy obracejí o radu či pomoc.“

Dalším tématem byla čtenářská pregramotnost v rámci předškolního vzdělávání, kdy Veronika Laufková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, několikrát zdůraznila, že jejím smyslem není naučit děti v mateřských školách číst a psát, ale rozvíjet jejich dovednosti, aby se dobře naučily číst a psát v první třídě. „Mateřské školy by měly mít vlastní knihovnu a vlastní čtenářský koutek. Tam by si děti s knihami hrály, třídily je a paní učitelka by jim četla. Děti by se měly motivovat ke čtení,“ vysvětlila Veronika Laufková. O předmatematické gramotnosti hovořila Michaela Kaslová z Katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. „Matematika je obecný způsob myšlení, ne jen počty, jak si myslí většina rodičů,“ prohlásila a dodala: „Předškolní vzdělávání patří do rukou odborníků.“

„Teď je otevřena diskuze o možném požadavku na zvýšení kvalifikace učitelek a učitelů mateřských škol a my se na to musíme zaměřit,“ uvedla v rámci dalšího tématu Romana Studýnková, předsedkyně Asociace středních pedagogických škol ČR a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově a pokračovala: „Školka hrou je naprosto fantastický projekt. Asociace navázala spolupráci se vzdělávací organizací EDULAB a tento projekt se už učí na středních pedagogických školách. Studentky i studenti ho přijali s velkým nadšením, je smysluplný, odráží se v něm celý Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.“

„Naše vzdělávací organizace má background odborníků a také toho, že dokážeme našim zapojeným mateřským školám pomoci řešit jejich potíže a dokážeme s nimi pracovat. Například tou formou, že jim nabídneme náš projekt Škola hrou. Je to jednoduchá metodika provázaná s novými technologiemi. Dokážeme jim vše prakticky ukázat, dokážeme využívat potenciál našich metodických center nejen směrem k lektorování, ale i tím směrem, že když to jde u nás, tak proč by to nešlo u vás,“ řekla Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci praktických ukázek prezentovaly svou práci lektorky Metodických center pro předškolní vzdělávání. Těch je v České republice 16. V průběhu školního roku 2016/2017 v nich bylo proškoleno více než 2000 pedagogů z 1500 mateřských škol.