Učitelé mají největší zájem o digitální materiály pro předškolní vzdělávání

28. 8. 2017 NOVINKY
Učitelé mají největší zájem o digitální materiály pro předškolní vzdělávání

Materiály k rozvoji matematické pregramotnosti Lokalizování a Závodní auta, dále Rytmické řady a Piktogramy k rozvoji čtenářské pregramotnosti předškoláků, Matematika z Finska pro ZŠ a také Angličtina pro SŠ, to jsou nejčastěji používané materiály z digitálního vzdělávacího obsahu na portálu eKabinet.cz. Ten v průběhu školního roku 2016/2017 bezplatně využívalo téměř 20 tisíc učitelů ze tří tisíc MŠ, ZŠ a SŠ v rámci projektu Program podpory digitalizace škol, který realizuje vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Do již 4. ročníku Programu podpory digitalizace škol se v uplynulém školním roce zapojilo 1746 MŠ z celé republiky. Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz používali učitelé a učitelky k rozvoji matematické pregramotnosti nejčastěji materiál Lokalizování, který podporuje poznávací procesy u dětí v předškolním věku, jako je zvládání prostorové orientace a určování polohy objektu a jeho prostorového vztahu k okolí. „Tento materiál je oblíben pro výbornou využitelnost při skupinové práci dětí, kdy jedno dítě pracuje na interaktivní tabuli a ostatní děti řeší současně stejné zadání v rámci skupiny jako problémový úkol,“ vysvětlila Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDULAB a doplnila: „Dalším materiálem jsou Závodní auta, který slouží k seznámení s řadovými číslovkami. Učíme děti vnímat rozdíl mezi počtem a pořadím v souvislosti s realitou a tím podporujeme nejen rozvoj předmatematických, ale také předčtenářských dovedností v oblasti rozšiřování aktivní slovní zásoby.“

„K rozvoji čtenářských a matematických pregramotností jsme pro učitelky a učitele mateřských škol připravili dva šestnáctihodinové vzdělávací kurzy. Oba jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP, a jsou proto vhodné pro plnění Šablon pro MŠ a ŽŠ,“ konstatoval Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDULAB.

Z materiálů k rozvoji čtenářské pregramotnosti si největší oblibu u pedagogů získaly Rytmické řady rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, rozvoj těchto dovedností je klíčový pro budoucí úspěšný nácvik čtení a psaní a dále Piktogramy pro podporu rozvoje řeči, jazykových a komunikačních kompetencí zrakově-motorické koordinace a koncentrace. „Součástí materiálů jsou pracovní listy, které ideálně doplňují aktivity u interaktivní tabule o úkoly zaměřené na rozvoj jemné motoriky, jako je stříhání, lepení a kreslení,“ dodala Miluše Vondráková. „Za poslední školní rok výrazně stoupl počet mateřských škol zapojených do daného projektu. Těší nás, že se ve více než 1700 mateřských školách používá digitální vzdělávací obsah z našeho portálu při přípravě dětí na povinnou školní docházku. Všechny digitální materiály jsou výbornou didaktickou pomůckou ideálně doplňující klasické pedagogické metody,“ řekl Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY, která je provozovatelem portálu eKabinet.cz a partnerem projektu.

Do Programu podpory digitalizace škol se dále zapojilo 937 ZŠ a 315 SŠ. Nejoblíbenějším materiálem z portálu eKabinet.cz většiny učitelů a učitelek 1. stupně ZŠ byla Matematika z Finska. Žáci si v interaktivních cvičeních různé úrovně procvičují matematické operace, seznamují se se základy geometrie, řeší slovní úlohy. Ze statistik dále vyplynulo, že jedním z nejpoužívanějších materiálů na středních školách je Summary test úrovně B1 ze sekce Všeobecná angličtina, který je zaměřen na poslech. Ten společně s mluvením, psaním a čtením patří mezi čtyři základní dovednosti, které je v cizím jazyce důležité procvičovat.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.