Syndrom vyhoření představuje subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje totálním nedostatkem energie a zájmu. Rozvinutý syndrom vyhoření se projevuje vyčerpáním, odcizením, cynismem a sníženou výkonností. 

EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy realizovaly na jaře roku 2018 výzkum učitelského vyhoření v mateřských školách. Nástrojem byl obsáhlý dotazník zahrnující několik standardizovaných testů mapující syndrom vyhoření, copingové strategie a učitelskou self-efficacy, dále velké množství položek mapujících osobní a profesní charakteristiky, které mohou vznik vyhoření vysvětlit.

Celkem dotazník vyplnilo 868 učitelek a učitelů mateřských škol ze všech krajů České republiky. Věková struktura zúčastněných učitelek a učitelů byla velice pestrá. Věk se pohyboval mezi 20 a 72 lety a průměrný věk byl 45,7 let. Širokému rozložení věku odpovídala i struktura podle délky pedagogické praxe, která se pohybovala od 1 roku do 46 let a její průměrná hodnota byla 22,6 let.

Více o výzkumu na www.edukacnilaborator.cz/novinky/jak-moc-se-tyka-syndrom-vyhoreni-ucitelu-a-ucitelek-materskych-skol.

Závěr a DVPP

Výzkum ukázal, že pouze 21 % učitelek a učitelů, spíše mladších a profesně spokojených, netrpí žádnými projevy vyhoření. Nejsilnější projevy vyhoření byly zaznamenány ve fyzické oblasti, naopak nejslabší v emocionální oblasti. EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie PedF UK nabízí učitelům a učitelkám v mateřských školách podporu v podobě specializovaných seminářů v rámci DVPP, které se prevenci syndromu vyhoření i řešení jeho projevů podrobně věnují.

Termíny DVPP online na www.dvpp.edukacnilaborator.cz/syndrom-vyhoreni.